杨老师诗词网欢迎您,游客

酬乐天东南行诗一百韵

作者:元稹 朝代:唐代
酬乐天东南行诗一百韵原文
我病方吟越,君行已过湖。去应缘直道,哭不为穷途。
亚竹寒惊牖,空堂夜向隅。暗魂思背烛,危梦怯乘桴。
坐痛筋骸憯,旁嗟物候殊。雨蒸虫沸渭,浪涌怪睢盱。
索绠飘蚊蚋,蓬麻甃舳舻。短檐苫稻草,微俸封渔租。
泥浦喧捞蛤,荒郊险斗貙。鲸吞近溟涨,猿闹接黔巫。
芒屩泅牛妇,丫头荡桨夫。酢醅荷裹卖,醨酒水淋沽。
舞态翻鸲鹆,歌词咽鹧鸪。夷音啼似笑,蛮语谜相呼。
江郭船添店,山城木竖郛。吠声沙市犬,争食墓林乌。
犷俗诚堪惮,妖神甚可虞。欲令仁渐及,已被疟潜图。
膳减思调鼎,行稀恐蠹枢。杂莼多剖鳝,和黍半蒸菰。
绿粽新菱实,金丸小木奴。芋羹真暂淡,bJ炙漫涂苏。
炰鳖那胜羜,烹鯄只似鲈。楚风轻似蜀,巴地湿如吴。
气浊星难见,州斜日易晡。通宵但云雾,未酉即桑榆。
瘴窟蛇休蛰,炎溪暑不徂。伥魂阴叫啸,鵩貌昼踟蹰。
乡里家藏蛊,官曹世乏儒。敛缗偷印信,传箭作符繻.
椎髻抛巾帼,镩刀代辘轳。当心鞙铜鼓,背弝射桑弧。
岂复民氓料,须将鸟兽驱。是非浑并漆,词讼敢研朱。
陋室鸮窥伺,衰形蟒觊觎。鬓毛霜点合,襟泪血痕濡。
倍忆京华伴,偏忘我尔躯。谪居今共远,荣路昔同趋。
科试铨衡局,衙参典校厨。月中分桂树,天上识昌蒲。
应召逢鸿泽,陪游值赐酺.心唯撞卫磬,耳不乱齐竽。
海岱词锋截,皇王笔阵驱。疾奔凌騕褭,高唱轧吴歈.
点检张仪舌,提携傅说图。摆囊看利颖,开颔出明珠。
并取千人特,皆非十上徒。白麻云色腻,墨诏电光粗。
众口贪归美,何颜敢妒姝。秦台纳红旭,酆匣洗黄垆。
谏猎宁规避,弹豪讵嗫嚅。肺肝憎巧曲,蹊径绝萦迂。
誓遣朝纲振,忠饶翰苑输。骥调方汗血,蝇点忽成卢。
遂谪栖遑掾,还飞送别盂。痛嗟亲爱隔,颠望友朋扶。
狸病翻随鼠,骢羸返作驹。物情良徇俗,时论太诬吾。
瓶罄罍偏耻,松摧柏自枯。虎虽遭陷阱,龙不怕泥涂。
重喜登贤苑,方欣佐伍符。判身入矛戟,轻敌比锱铢。
驿骑来千里,天书下九衢。因教罢飞檄,便许到皇都。
舟败罂浮汉,骖疲杖过邘。邮亭一萧索,烽候各崎岖。
馈饷人推辂,谁何吏执殳。拔家逃力役,连锁责逋诛。
防戍兄兼弟,收田妇与姑。缣缃工女竭,青紫使臣纡。
望国参云树,归家满地芜。破窗尘ej々,幽院鸟呜呜。
祖竹丛新笋,孙枝压旧梧。晚花狂蛱蝶,残蒂宿茱萸。
始悟摧林秀,因衔避缴芦。文房长遣闭,经肆未曾铺。
鹓鹭方求侣,鸱鸢已吓雏。征还何郑重,斥去亦须臾。
迢递投遐徼,苍黄出奥区。通川诚有咎,湓口定无辜。
利器从头匣,刚肠到底刳。薰莸任盛贮,稊稗莫超逾。
公干经时卧,钟仪几岁拘。光阴流似水,蒸瘴热于炉。
薄命知然也,深交有矣夫。救焚期骨肉,投分刻肌肤。
二妙驰轩陛,三英咏袴襦。李多嘲蝘蜓,窦数集蜘蛛。
数子皆奇货,唯予独朽株。邯郸笑匍匐,燕蒯受揶揄。
懒学三闾愤,甘齐百里愚。耽眠稀醒素,凭醉少嗟吁。
学问徒为尔,书题尽已于。别犹多梦寐,情尚感凋枯。
近喜司戎健,寻伤掌诰徂。士元名位屈,伯道子孙无。
旧好飞琼翰,新诗灌玉壶。几催闲处泣,终作苦中娱。
廉蔺声相让,燕秦势岂俱。此篇应绝倒,休漫捋髭须。
酬乐天东南行诗一百韵拼音解读
wǒ bìng fāng yín yuè ,jun1 háng yǐ guò hú 。qù yīng yuán zhí dào ,kū bú wéi qióng tú 。
yà zhú hán jīng yǒu ,kōng táng yè xiàng yú 。àn hún sī bèi zhú ,wēi mèng qiè chéng fú 。
zuò tòng jīn hái cǎn ,páng jiē wù hòu shū 。yǔ zhēng chóng fèi wèi ,làng yǒng guài suī xū 。
suǒ gěng piāo wén ruì ,péng má zhòu zhú lú 。duǎn yán shān dào cǎo ,wēi fèng fēng yú zū 。
ní pǔ xuān lāo há ,huāng jiāo xiǎn dòu chū 。jīng tūn jìn míng zhǎng ,yuán nào jiē qián wū 。
máng juē qiú niú fù ,yā tóu dàng jiǎng fū 。zuò pēi hé guǒ mài ,lí jiǔ shuǐ lín gū 。
wǔ tài fān qú yù ,gē cí yān zhè gū 。yí yīn tí sì xiào ,mán yǔ mí xiàng hū 。
jiāng guō chuán tiān diàn ,shān chéng mù shù fú 。fèi shēng shā shì quǎn ,zhēng shí mù lín wū 。
guǎng sú chéng kān dàn ,yāo shén shèn kě yú 。yù lìng rén jiàn jí ,yǐ bèi nuè qián tú 。
shàn jiǎn sī diào dǐng ,háng xī kǒng dù shū 。zá chún duō pōu shàn ,hé shǔ bàn zhēng gū 。
lǜ zòng xīn líng shí ,jīn wán xiǎo mù nú 。yù gēng zhēn zàn dàn ,bJzhì màn tú sū 。
páo biē nà shèng zhù ,pēng qiú zhī sì lú 。chǔ fēng qīng sì shǔ ,bā dì shī rú wú 。
qì zhuó xīng nán jiàn ,zhōu xié rì yì bū 。tōng xiāo dàn yún wù ,wèi yǒu jí sāng yú 。
zhàng kū shé xiū zhé ,yán xī shǔ bú cú 。chāng hún yīn jiào xiào ,fú mào zhòu chí chú 。
xiāng lǐ jiā cáng gǔ ,guān cáo shì fá rú 。liǎn mín tōu yìn xìn ,chuán jiàn zuò fú xū .
zhuī jì pāo jīn guó ,cuān dāo dài lù lú 。dāng xīn juān tóng gǔ ,bèi bà shè sāng hú 。
qǐ fù mín máng liào ,xū jiāng niǎo shòu qū 。shì fēi hún bìng qī ,cí sòng gǎn yán zhū 。
lòu shì xiāo kuī sì ,shuāi xíng mǎng jì yú 。bìn máo shuāng diǎn hé ,jīn lèi xuè hén rú 。
bèi yì jīng huá bàn ,piān wàng wǒ ěr qū 。zhé jū jīn gòng yuǎn ,róng lù xī tóng qū 。
kē shì quán héng jú ,yá cān diǎn xiào chú 。yuè zhōng fèn guì shù ,tiān shàng shí chāng pú 。
yīng zhào féng hóng zé ,péi yóu zhí cì pú .xīn wéi zhuàng wèi qìng ,ěr bú luàn qí yú 。
hǎi dài cí fēng jié ,huáng wáng bǐ zhèn qū 。jí bēn líng yǎo niǎo ,gāo chàng zhá wú yú .
diǎn jiǎn zhāng yí shé ,tí xié fù shuō tú 。bǎi náng kàn lì yǐng ,kāi hàn chū míng zhū 。
bìng qǔ qiān rén tè ,jiē fēi shí shàng tú 。bái má yún sè nì ,mò zhào diàn guāng cū 。
zhòng kǒu tān guī měi ,hé yán gǎn dù shū 。qín tái nà hóng xù ,fēng xiá xǐ huáng lú 。
jiàn liè níng guī bì ,dàn háo jù niè rú 。fèi gān zēng qiǎo qǔ ,qī jìng jué yíng yū 。
shì qiǎn cháo gāng zhèn ,zhōng ráo hàn yuàn shū 。jì diào fāng hàn xuè ,yíng diǎn hū chéng lú 。
suí zhé qī huáng yuàn ,hái fēi sòng bié yú 。tòng jiē qīn ài gé ,diān wàng yǒu péng fú 。
lí bìng fān suí shǔ ,cōng léi fǎn zuò jū 。wù qíng liáng xùn sú ,shí lùn tài wū wú 。
píng qìng léi piān chǐ ,sōng cuī bǎi zì kū 。hǔ suī zāo xiàn jǐng ,lóng bú pà ní tú 。
zhòng xǐ dēng xián yuàn ,fāng xīn zuǒ wǔ fú 。pàn shēn rù máo jǐ ,qīng dí bǐ zī zhū 。
yì qí lái qiān lǐ ,tiān shū xià jiǔ qú 。yīn jiāo bà fēi xí ,biàn xǔ dào huáng dōu 。
zhōu bài yīng fú hàn ,cān pí zhàng guò yú 。yóu tíng yī xiāo suǒ ,fēng hòu gè qí qū 。
kuì xiǎng rén tuī lù ,shuí hé lì zhí shū 。bá jiā táo lì yì ,lián suǒ zé bū zhū 。
fáng shù xiōng jiān dì ,shōu tián fù yǔ gū 。jiān xiāng gōng nǚ jié ,qīng zǐ shǐ chén yū 。
wàng guó cān yún shù ,guī jiā mǎn dì wú 。pò chuāng chén ej々,yōu yuàn niǎo wū wū 。
zǔ zhú cóng xīn sǔn ,sūn zhī yā jiù wú 。wǎn huā kuáng jiá dié ,cán dì xiǔ zhū yú 。
shǐ wù cuī lín xiù ,yīn xián bì jiǎo lú 。wén fáng zhǎng qiǎn bì ,jīng sì wèi céng pù 。
yuān lù fāng qiú lǚ ,chī yuān yǐ xià chú 。zhēng hái hé zhèng zhòng ,chì qù yì xū yú 。
tiáo dì tóu xiá jiǎo ,cāng huáng chū ào qū 。tōng chuān chéng yǒu jiù ,pén kǒu dìng wú gū 。
lì qì cóng tóu xiá ,gāng cháng dào dǐ kū 。xūn yóu rèn shèng zhù ,tí bài mò chāo yú 。
gōng gàn jīng shí wò ,zhōng yí jǐ suì jū 。guāng yīn liú sì shuǐ ,zhēng zhàng rè yú lú 。
báo mìng zhī rán yě ,shēn jiāo yǒu yǐ fū 。jiù fén qī gǔ ròu ,tóu fèn kè jī fū 。
èr miào chí xuān bì ,sān yīng yǒng kù rú 。lǐ duō cháo yǎn tíng ,dòu shù jí zhī zhū 。
shù zǐ jiē qí huò ,wéi yǔ dú xiǔ zhū 。hán dān xiào pú fú ,yàn kuǎi shòu yé yú 。
lǎn xué sān lǘ fèn ,gān qí bǎi lǐ yú 。dān mián xī xǐng sù ,píng zuì shǎo jiē yù 。
xué wèn tú wéi ěr ,shū tí jìn yǐ yú 。bié yóu duō mèng mèi ,qíng shàng gǎn diāo kū 。
jìn xǐ sī róng jiàn ,xún shāng zhǎng gào cú 。shì yuán míng wèi qū ,bó dào zǐ sūn wú 。
jiù hǎo fēi qióng hàn ,xīn shī guàn yù hú 。jǐ cuī xián chù qì ,zhōng zuò kǔ zhōng yú 。
lián lìn shēng xiàng ràng ,yàn qín shì qǐ jù 。cǐ piān yīng jué dǎo ,xiū màn lǚ zī xū 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

元稹
元稹 元稹(779─831),字微之,河南(今河南省洛阳一带)人。幼年丧父,家境比较贫困。十五岁参加科举考试,明经及第。唐宪宗元和初,应制策第一,任左拾遗,历监察御史等职。曾因劾奏剑南东川节度使严砺等人的不法行为,得罪权贵,被贬为江陵士曹参军。他遭到这次打击后,转与宦官和权贵妥协,并通过宦官崔潭峻等人的推荐,得到穆宗李恒的重用,一度出任宰相。不久,调任…详情

酬乐天东南行诗一百韵原文,酬乐天东南行诗一百韵翻译,酬乐天东南行诗一百韵赏析,酬乐天东南行诗一百韵阅读答案,出自元稹的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.tjsdjyxy.cn/shi/25892.html

相关诗句推荐